ძებნის შედეგი: პუბლიკაციები

წინასიტყვაობა ატმოსფეროში სათბური აირების კონცენტრაციის ზრდა ინდუსტრიალიზაციის ეპოქასთან შედარებით გლობალური ტემპერატურის თანდათანობით მომატებას იწვევს. დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერები შიშობენ, რომ სათანადო…

წიგნის მიზანია გაამდიდროს ცოდნა და წვლილი შეიტანოს ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური კონფლიქტების მშვიდობიანი ტრანსფორმაციის პროცესში ისტორიული განათლების, ისტორიისა და წარსული მეხსიერების…

პანკისის ხეობა მდიდარია მატერიალური და კულტურული ძეგლებით, რომლებიც დღემდე სრულად არ არის შესწავლილი. პუბლიკაცია მიმოიხილავს პანკისის ხეობის ისტორიულ-კულტურულ ძეგლებს და…

მოცემული სტატიების კრებულის მიზანია შეაფასოს კონფლიქტების ტრანსფორმაციის მიმდინარე დინამიკა საქართველოში და გაანალიზოს შიდა და რეგიონული აქტორების გავლენები სამშვიდობო პროცესებზე. აღნიშნული…

მოცემული კვლევის მიზანია ადგილობრივი მოსახლეობის მონაწილეობით საქართველოს დეინდუსტრიალიზებული ზონების ისტორიის შესწავლა და ალტერნატიული სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობების გამოვლენა. კვლევის ობიექტად ქალაქი…

1991 წლის შემდეგ საქართველოში მომხდარი კონფლიქტები, ის ისტორიული ეპიზოდებია, რომლებიც დღემდე განსაზღვრავენ ქვეყნის პოლიტიკურ დღის წესრგს და განვითარების ტრაექტორიას.…

დოკუმენტის მიზანია საფუძვლიანად აღწეროს და გაანალიზოს 1990-იანი წლებიდან 2016 წლამდე პერიოდის საქართველოს სამშვიდობო პოლიტიკა. იგი ფოკუსირებულია აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში…

ანგარიშში ნაჩვენებია, რომ 1991 წლიდან დღემდე – 2016 წლამდე, საქართველომ რუსეთთან ურთიერთობებში სხვადასხვაგვარი პოლიტიკა გამოიარა. ამ პოლიტიკებს შორის ზღვარი უმთავრესად…

წინამდებარე ნაშრომი მომზადდა 2017 წელს. იგი შეეხება საქართველოში 2008 წელს მიღებულ კანონს „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“. ნაშრომში გაანალიზებულია კანონის რეგულირების სხვადასხვა…

კვლევა მოიცავს, ერთი მხრივ, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის თანამშრომლობის ძირითად სფეროებს, მეორე მხრივ კი, საქართველოსა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ორმხრივ…