ჩვენ შესახებ

მოგესალმებით!

თქვენ იმყოფებით „კავკასიური სახლის“ ანალიტიკურ მედია-პორტალზე www.regional-dialogue.com

კავკასიური სახლი“ არის საქართველოში მოქმედი კულტურულ-საგანმანათლებლო და მშვიდობის მშენებლობაზე ორიენტირებული ორგანიზაცია, რომელსაც კავკასიის რეგიონში მოღვაწეობის ხანგრძლივი გამოცდილება აქვს. ორგანიზაციის  მიზანია, შექმნას იდეური და ინტელექტუალური საფუძველი როგორც მულტიეთნიკური საქართველოს, ისე კავკასიის რეგიონის ხალხთა მშვიდობიანი განვითარებისა და საერთო სივრცეში ინტეგრაციისთვის.

2011 წელს, ბრიტანეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით, შეიქმნა ორგანიზაციის ანალიტიკური პორტალი www.regional-dialogue.com. პორტალი წარმოადგენს ღია მედია-პლატფორმას, რომელიც აერთიანებს ანალიტიკურ სტატიებსა და პერიოდულ გამოცემებს ისეთ თემებზე, როგორებიცაა: კონფლიქტები და მშვიდობის მშენებლობა, ქართულ-რუსული ურთიერთობები, კავკასიის რეგიონში მიმდინარე სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესები, საერთაშორისო ურთიერთობებში მიმდინარე აქტუალური მოვლენები და სხვა…

„კავკასიური სახლის“ ანალიტიკურ პორტალზე რეგულარულად ქვეყნდება ინფორმაცია „კავკასიური სახლის“ მშვიდობისა და ინტეგრაციის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე აქტივობების შესახებ. პორტალი ძირითადად თავს უყრის სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა პროექტში მონაწილე ქართველ და უცხოელ ანალიტიკოსთა ნაშრომებს, აქვე ხელმისაწვდომია „კავკასიური სახლის“ პუბლიკაციები და კვლევები.

ორგანიზაცია განსაკუთრებულ პრიორიტეტს ანიჭებს საქართველოსა და რეგიონის მასშტაბით ახალგაზრდა დამწყებ მკვლევრებს, შესაბამისად, საიტი ღიაა ყველა დაინტერესებული პირისათვის, რომელსაც სურს გამოაქვეყნოს საკუთარი ნაშრომი www.regional-dialogue.com -ზე. სტატიები უნდა ეხებოდეს ისეთ თემებს როგორებიცაა: ქართულ-რუსული ურთიერთობები, საქართველოს საგარეო-პოლიტიკური ურთიერთობები, ეთნიკური კონფლიქტები, უკრაინის კრიზისი, კავკასიის რეგიონში მიმდინარე პროცესები და სხვა საკითხები, დაკავშირებული რეგიონის ქვეყნებსა თუ საერთაშორისო ურთიერთობებში მიმდინარე პროცესებთან.

 

გამოსაქვეყნებელი სტატიები უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

  • სტატიის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 2500 სიტყვას
  • სტატიის ავტორის მოსაზრებები უნდა იყოს არგუმენტირებული, ფაქტობრივი მასალით გამყარებული
  • მითითებული უნდა იყოს ყველა გამოყენებული წყარო და პუბლიკაცია
  • ტექსტი უნდა იყოს სტილისტურად და გრამატიკულად გამართული
  • სტატიის თემა უნდა შეესაბამებოდეს ორგანიზაციის საქმიანობის სფეროს
  • პლაგიატის შემთხვევაში ტექსტი არ განიხილება გამოსაქვეყნებლად
  • კომერციული მიზნებისთვის შექმნილი ტექსტები არ გამოქვეყნდება ანალიტიკურ პორტალზე
  • რედაქცია იტოვებს უფლებას, სიტუაციის შესაბამისად შეცვალოს გამოსაქვეყნებელი მასალის შერჩევის კრიტერიუმები
  • სტატიები უნდა გაიგზავნოს ანალიტიკური პორტალის ელ-ფოსტაზე: rd@caucasianhouse.ge, სტატიას თან უნდა ჰქონდეს დართული ავტორის მოკლე ბიოგრაფია (CV).

 

ანალიტიკურ პორტალზე გამოქვეყნებულ სტატიებსა და პუბლიკაციებში გაჟღერებული მოსაზრებები შესაძლოა არ ემთხვეოდეს რედაქციის, დონორებისა და პარტნიორი ორგანიზაციების მოსაზრებებს.